Aby wyjaśnić Państwu pewne nieścisłości z interpretacją przepisów M.E.N. dotyczących realizacji dodatkowej godziny z art. 42 KN  (19 i 20 godziny lekcyjnej) Karty Nauczyciela przedstawiamy

Komunikat MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 KN

Osoby podlegające realizacji przepisu (co wynika wprost z zapisów art. 42 Karty Nauczyciela) to: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych.

Obowiązkowi temu nie podlegają: dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, a także nauczyciele kolegiów nauczycielskich, nauczyciele kolegiów pracowników służb społecznych, nauczyciele szkół artystycznych i nauczyciele szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, a także nauczyciele centrów kształcenia praktycznego. Natomiast osoby zajmujące inne stanowiska kierownicze lub takie osoby, którym z innych przyczyn – jak np. niepełnosprawność – zmniejszono wymiar godzin, są zobowiązane do realizacji tych godzin. Na podstawie ramowych statutów szkół publicznych godzina lekcyjna trwa 45 minut. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Pod pojęciem godziny lekcyjnej opisanej w ramowych statutach rozumie się również inne zajęcia o charakterze dydaktycznym. Natomiast pozostałe zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym trwają 60 minut.

Źródło: www.men.gov.pl

Pamiętajmy:

  • “Jeśli zajęcia te wypadają w rytmie pracy szkoły( tzn. pomiędzy lekcjami), to wydaje się uzasadnione nieburzenie tego rytmu i organizowanie zajęć jako 45 – minutowych.”
  • …”O formach realizacji tej godziny przez nauczyciela decyduje dyrektor.”